พรบ.การศึกษา

>>กลับหน้าหลัก ITA<<
พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

พรบ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

>>กลับหน้าหลัก ITA<<