ITA Online2023

ITA Online 2023 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.สกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566
Integrity and Transparency Assessment 2023
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงานclick 1
O2 ข้อมูลผู้บริหารclick 1
O3 อำนาจหน้าที่click 1
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน click 1
O5 ข้อมูลการติดต่อclick 1
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง – พรบ.การศึกษา – พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ – กฏหมายอื่นๆclick 1
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์click 1
O8 Q&Aclick 1
O9 Social Network : facebook Lineclick 1
การบริหารงาน
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล click 1
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี click 1
O12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน click 1
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีclick 1
O14 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานclick 1
O15 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการclick 1
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการclick 1
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการclick 1
O18 E-Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์click 1
การบริหารเงินงบประมาณ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ click 1
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุclick 1
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนclick 1
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีclick 1
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลclick 1
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลclick 1
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลclick 1
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีclick 1
การส่งเสริมความโปร่งใส
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบclick 1
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบclick 1
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบclick 1
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมclick 1
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ click 1
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy click 1
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy click 1
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี click 1
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ click 1
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตclick 1
O37  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนclick 1
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีclick 1
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ click 1
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรมclick 1
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ click 1
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานclick 1
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานclick 1