ITA Online2022

ITA Online 2022 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.สกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565
Integrity and Transparency Assessment 2022
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงานclick 1
O2 ข้อมูลผู้บริหารclick 1
O3 อำนาจหน้าที่click 1
O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานclick 1
O5 ข้อมูลการติดต่อclick 1
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้องพรบ.การศึกษาพรบ.กระทรวงศึกษาธิการกฏหมายอื่นๆclick 1
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์click 1
O8 Q&Aclick 1
O9 Social Network : facebook Lineclick 1
การบริหารงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปีclick 1
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือนclick 1
O12 รายงานผลการดำเนินการประจำปีclick 1
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานclick 1
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการclick 1
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการclick 1
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการclick 1
O17 E-Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์click 1
การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีclick 1
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนclick 1
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีclick 1
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุclick 1
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุclick 1
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนclick 1
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีclick 1
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลclick 1
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลclick 1
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลclick 1
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีclick 1
การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบclick 1
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบclick 1
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีclick 1
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นclick 1
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมclick 1
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารclick 1
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารclick 1
O36 การประเมินความความเสี่ยงการทุจริตประจำปีclick 1
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตclick 1
O38 การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรclick 1
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตclick 1
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนclick 1
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีclick 1
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานclick 1
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานclick 1