โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา( จากแผนโรงเรียน) 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
  “ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมเป็นโรงเรียนชั้นดี  มีคุณธรรม  นำความรู้  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนนำผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

พันธกิจ
        1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและสุขภาพอนามัยที่ดี  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
3. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความรู้  ก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
4.ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติ  และระดับสากล
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู้ประชาคมอาเซียน
6. เสริมสร้างเครือข่ายการศึกษาโดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
    1. ผู้เรียนมีวินัยมีคุณธรรม  จริยธรรมและสุขภาพอนามัยที่ดี
    2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล
    3.บุคลากรมีประสิทธิภาพและคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
    4.ผู้เรียนมีผลการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
    5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
    6. โรงเรียนมีเครือข่ายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          คุณธรรมนำความรู้

      วิสัยทัศน์และพันธกิจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลและสูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยโลก  ภายในปี  2563  รวมทั้งลดช่องว่าของโอกาสและคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ
 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

     เป้าประสงค์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          1.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
           2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค
          3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
          4. สพท.และสถานศึกษามีความเข็มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
          5. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรมีความปลอดภัยมั่นคง

     กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
          2.ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          3.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ลอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
          4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
          5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
          6. พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้