งานวิชาการ

นายมนัส  ทวีกัน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางพนัชกร   หอมเฮ้า
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ (ครู อันดับ คศ.3)

 นางศุพิชชา บุตรละคร นางษมาวดี จักรโสภา น.ส.จุฬาลักษณ์  เมืองมุงคุณ
ครู อันดับ คศ.3  ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3
นางกิติยา ทองไสย นางสาวสุวิมล  ขันทีท้าว นางสาวสุชัญญา ชายทวีป
ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.2
นางวรรณิสา บรรเทา นางอังคนางค์  โชคสารพัฒน์ นางอัจฉรา พงษ์ถาวร
ครู อันดับ คศ.2  ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2
นางสาวอลิสรา  พลลาชม นางสาวจินตหรา  ขันเพียแก้ว น.ส.นิภาวรรณ  โพธิ์ศรีทอง 
ครู อันดับ คศ.1  ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1
นางสาววนิตดา ทองไชย นางสาวอรุโณทัย  หนูอินทร์ นางสาวจรัญญา  โพธิราช
 ครู อันดับ คศ.1  ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1
นางสาวศศิวิมล สุทธิสุวรรณ นายศุภชัย  สุริโย ปาริชาติ ยูระทัย
ครู อันดับ คศ.1  ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1
นางสาวเสาวลักษณ์  หัดคำหมื่น นายฐาปกรณ์ พรมพุ้ย ณัฐดนัย พรหมสุภา
 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย
นางสาวนฤนาถ อินรัสพงศ์ นางสาววรางคณา  บุตรชา นางสาวอารียา นาชัยฤทธิ์
 ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย
Mr.Ramer Nabor Flauta Mr.Anthony Burgos Balakit Mr.Archibald Patulot Carandan
 ครูชาวต่างชาติ ครูชาวต่างชาติ ครูชาวต่างชาติ
นางสาวขวัญชนก มะโนรักษ์
 พนักงานราชการ