งานวิชาการ

นายมนัส  ทวีกัน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางษมาวดี จักรโสภา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ (ครู อันดับ คศ.2)

 นางสาวสุวิมล  ขันทีท้าว นางสาวสุชัญญา  ชายทวีป นางกิติยา  ทองไสย
ครู อันดับ คศ.3  ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.3
     
นางวรรณิสา  บรรเทา นางอัจฉรา  พงษ์ถาวร นางอังคนางค์  โชคสารพัฒน์
ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2
     
นางสาววนิตดา  ทองไชย นายฐาปกรณ์  พรมพุ้ย นางสาวปาริชาติ ยูระทัย
ครู อันดับ คศ.2  ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2
     
นางสาวจรัญญา  สุวรรณชัยรบ นางสาวอรุโณทัย หนูอินทร์ นางสาวศศิวิมล สุทธิสุวรรณ
ครู อันดับ คศ.1  ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1
     
นางสาวรัตติญา ภูสามารถ นางสาวศิริพร  ทาสมบูรณ์ นางสาวนิภาวรรณ  โพธิ์ศรีทอง
 ครู อันดับ คศ.1  ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1
     
นางสาวอลิสลา  พลลาชม นางสาวรัชชุมา  แสนอุบล นายณัฐดนัย  พรหมสุภา
ครู อันดับ คศ.1  ครู อันดับ คศ.1 ครูผู้ช่วย
     
นางสาวจารุวรรณ  จรรยา นางสาวนฤนาถ  อินรัสพงศ์ นางสาวนันทิยา   ทองนู
 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย
     
นางสาวเสียงทิพย์ เพิ่มอร่าม นางสาววรางคณา  บุตรชา นางสาวอารียา นาชัยฤทธิ์
 ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย
     
นายวงศกร  ศรีบุญ นางสาวขวัญชนก มะโนรักษ์ นางสาวชุติกาญจน์  สันตะ
ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
     
Mr.Ramer Nabor Flauta Mr.Anthony Burgos Balakit Mr.Archibald Patulot Carandan
 ครูชาวต่างชาติ ครูชาวต่างชาติ ครูชาวต่างชาติ