ฝ่ายบุคคล

นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางราตรี  ทิพย์มหาอินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

  นางกฤษณา  ถาบุตร นางราตรี  ทิพย์มหาอินทร์ นางภาณิชา ชุมแวงวาปี
ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3
  นายอภิวัฒน์  ราช้อน นางสาวรัตนสิริ  เลิศสงคราม นางสาวธารทิพย์ ปลุกใจ
ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.1 ครูผู้ช่วย
นางสาวแพรวพลอย ศรีษะโคตร   นายสหรัฐ สายสมคุณ
ครูผู้ช่วย  ครูอัตราจ้าง