ฝ่ายงานทั่วไป

นางนิตยา  คำชมภู
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสถิตย์  เฮียงราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป(ครู อันดับ คศ.3)

นายธาตรี  วารีย์    นายวิทยา  สาขามุละ นางวิวัลยา  ปัญเศษ
ครู อันดับ คศ.3  ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3
 นางสาวกัญญาภัค  ปัญเศษ    นางสาวนิภาพร อาจหาญ   นางอภิญญา อาจหาญ 
ครู อันดับ คศ.3  ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3
นายชลิต  ยิ่งยง นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมา นายอุดมศักดิ์  ถาบุตร 
ครู อันดับ คศ.3  ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.2
นายวรายุส  พงษ์ถาวร นายชูชาติ  เจริญชัยไธสงค์ รัชฎาภรณ์ อินธิปีก
ครู อันดับ คศ.2  ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2
อภิรักษ์ ปานประเสริฐ นายสุระชัย  แสนเสิก นายสุรพงษ์  สมบูรณ์
ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2  ครู อันดับ คศ.2
นางสาวอนงค์รักษ์ รักษาบุญ นางอุไรวรรณ แสงหาญ  นายอธิชัย แก้วสีขาว
ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2
 นายอนัน ต้นสวรรค์  นายชัยชนม์ หลักทอง นางยุพาภรณ์  ศรีสถาน
 ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.1
นายกิ่ง  สุพร นายนวพล  อะโน นางหนึ่งฤทัย อะโน
 ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1
นายมงกุฎ วงศ์สาคร น.ส.เวศิยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร นางสาวนันทวัน กำจัดภัย
 ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1
 นายกันตพัฒน์  เดชาพิทักษ์  นายณรงค์ชัย ศรียะเมือง นายสถาพร  จันทร์เปรียง
 ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1
 นายปริวัตร  ต้นโพธิ์ นายพิชิตพล ทาระขจัด  นายวิทวัส  แง่พรหม 
 ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1  ครูผู้ช่วย
 นางสาวมิ่งขวัญ เสนารักษ์  นางสาวสาวิตรี วรราช นายรณชัย อาแพงพันธ์
 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
 นายศตวรรษ นาสพัส นายพัสดา สิงห์งาม นางสาวณิรัชชา ทมถา
ครูอัตราจ้าง ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง
  นางสาววณัชยา  สมัยบัวสิงห์    นางสาวจิราพร ดวงสุฤทธิ์
 ธุรการโรงเรียน ครูอัตราจ้าง