ฝ่ายงานทั่วไป

นางนิตยา คำชมภู
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสถิตย์ เฮียงราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป(ครู อันดับ คศ.3)

นายธาตรี วารีย์ นายวิทยา สาขามุละ นางวิวัลยา ปัญเศษ
ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3
นายชลิต ยิ่งยง นางสาวนิภาพร อาจหาญ นางอภิญญา อาจหาญ
ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3
นายชาติชาย สิงห์ทองบุญ นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมา นางสาวจุฬาลักษณ์ เมืองมุงคุณ
ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3
นายวรายุส พงษ์ถาวร นายอุดมศักดิ์ ถาบุตร รัชฎาภรณ์ อินธิปีก
ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2
นายอธิชัย แก้วสีขาว นางอุไรวรรณ แสงหาญ นายสุรพงษ์ สมบูรณ์
ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2
นางพัชราภรณ์ ศรีธรรมมา นายกิ่ง สุพร นายชัยชนม์ หลักทอง
ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2
นางสาวนันทวัน กำจัดภัย นางสาวปาริฉัตร แสนณรงค์ นางสาวอาทิตยา นันตะสุข
ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2
นายนวพล อะโน นายกันตพัฒน์ เดชาพิทักษ์ นายพิชิตพล ทาระขจัด
ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2
นางหนึ่งฤทัย อะโน นายมงกุฎ วงศ์สาคร นางยุพาภรณ์ ศรีสถาน
ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1
นายปริวัตร ต้นโพธิ์ นายศุภชัย สุริโย นายอิสระ ดอนหลักคำ
ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1
นางสาวมิ่งขวัญ เสนารักษ์ นายณรงค์ชัย ศรียะเมือง นายวิทวัส แง่พรหม
ครูผู้ช่วย ครู อันดับ คศ.1 ครูผู้ช่วย
นายพัสดา สิงห์งาม นางสาวสาวิตรี วรราช นายรณชัย อาแพงพันธ์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
นางสาววณัชยา สมัยบัวสิงห์ นางสาวกัณมณี สุภะโคตร นางสาวจิราพร ดวงสุฤทธิ์
ธุรการโรงเรียน ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง