ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

นายณัฐวุฒิ_อุดมแสน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

นายนันทพงษ์  ลายทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน


นางศุภพิชญ์    ไชยศรี นางกรรณิการ์  ศรีสำอางค์ นางสาวณัฐฎาพร  จันทรมณี
 ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.1
นางสาวณัฐจริยา ธนสุขไพบูลย์ นางสาวจิราวรรณ  มั่นจิตร นางสาววันดี คล้ายสุบรรณ
ครูผู้ช่วย ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2
 นางสาวศศิธร  โคตะบิน นายกิตปกรณ์ อุบลครุฑ นางสาวนฤมล สอนเคน
 ครูอัตราจ้าง ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง