ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

นายณัฐวุฒิ_อุดมแสน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

นายนันทพงษ์  ลายทอง(ครู อันดับ คศ.2)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน


     
นางกรรณิการ์ ศรีสำอางค์ นางสาววันดี  คล้ายสุบรรณ นางสาวจิราวรรณ มั่นจิตร
 ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.2
     
นางสาวภิญญาภัทร  จิตอะคะ นางสาวณัฐฎาพร จันทรมณี นางสาวณัฐจริยา  ธนสุขไพบูลย์
ครู อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1 ครูผู้ช่วย
     
นายศุภวุฒิ  วงศ์ษาพาน นายกิตปกรณ์ อุบลครุฑ นางสาวจิราภรณ์  อ่อนคำ
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
 
 นางสาวศศิธร  โคตะบิน นางสาวนฤมล สอนเคน
 ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ