นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
โทร : 081-7396913
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม


นายมนัส  ทวีกัน
email : manas_nas45@hotmail.com
โทร : 0821087534
นายณัฐวุฒิ_อุดมแสน
email : nuttawut080325@gmail.com
โทร : 0621903390
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
และแผนงาน
นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
email : punset0511@gmail.com
โทร : 0819748454
นางนิตยา  คำชมภู
email : yookao2514@gmail.com
โทร : 0815451320
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป