นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
โทร : 081-7396913
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม


นางชนิตา ยิ่งยง
โทร : 0951711653
นางสาวสกุณา ใบภักดี
โทร : 0801875105
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
และแผนงาน
นายวิทยา ศรีมงค์
โทร : 0872258234
นางสาวหทัยรัตน์ บุญแสง
โทร : 0914139902
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป