การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกลุ่มบริหารงานบุคคล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกลุ่มบริหารทั่วไป

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกลุ่มบริหารงบประมาณ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกลุ่มบริหารงานวิชาการ